nl

Project “Totem”

Werken aan een drugproblematiek is voor een aanzienlijk aantal gedetineerden een belangrijke doelstelling in hun herstelproces. Druggebruik heeft op verschillende levensdomeinen een impact, vergroot de kans op recidive en vraagt dus een geïntegreerde aanpak. Om dit project vorm te geven bundelen het Transitiehuis en expertisecentrum de Sleutel Mechelen hun krachten.

Uiteraard ondervinden lang niet alle deelnemers van het Transitiehuis uitdagingen op het vlak van gebruik. We vullen dit aanbod dan ook breed toepasbaar in. Het Transitiehuis en de Sleutel ontwikkelden samen “Totem”, een groepsaanbod waarin tools worden aangeboden om te komen tot meer psychische flexibiliteit als antwoord op moeilijke levenssituaties.

Totemdieren beschikken over bepaalde eigenschappen waar je kracht aan kunt ontlenen en die als gids doorheen het leven fungeren. Zij brengen kracht en helpen je om bepaalde levenslessen te leren. Een totem is persoonlijk en voor iedereen anders. Binnen het project gaan we op zoek naar vaardigheden, krachten en talenten die eigen zijn aan de deelnemer om op basis daarvan constructieve keuzes te maken die hen dichter brengen bij hun doel.

Totem

Binnen het groepsaanbod krijgen de deelnemers informatie over hoe ons psychisch-emotioneel functioneren ons gedrag beïnvloedt. Soms leidt dit tot niet-helpend gedrag waarin we vast lijken te zitten. De deelnemers krijgen tools aangereikt over hoe hiervan los te komen om meer helpend gedrag te ontwikkelen. Het doel van dit aanbod is het verhogen van de psychische en gedragsflexibiliteit. De deelnemers krijgen meer inzicht in problematische levenssituaties en het eigen aandeel hierin. Ze leren het onderscheid maken tussen de “buitenwereld” en de “binnenwereld” enerzijds en tussen helpend en niet helpend gedrag anderzijds. Vanuit dit inzicht gaan we op zoek naar meer constructieve keuzes die hen dichter brengen bij hun uiteindelijk doel, het leiden van een betekenisvol leven.

Naast dit groepsaanbod kunnen deelnemers die nood hebben aan een individuele begeleiding terecht bij de Sleutel. Dit kan gaan over deelnemers waarbij een begeleiding rond middelengebruik expliciet in de voorwaarden vermeld staat, alsook deelnemers waarbij de nood tijdens hun traject in het Transitiehuis duidelijk wordt.

Tot slot krijgt dit project ook vorm op het niveau van team en organisatie. Het team van medewerkers krijgt psycho-educatie rond middelengebruik, – misbruik en verslaving. In de vorm van een “train-the-trainer” wordt het team opgeleid in de belangrijkste begeleidingstools om gebruik bespreekbaar te maken en deelnemers individueel en in groep te ondersteunen. Omdat lang niet alle deelnemers kampen met uitdagingen op het vlak van druggebruik, gaan we ook op het niveau van het team breed aan de slag. Alle teamleden worden vertrouwd gemaakt met de visie en methodiek gehanteerd in het groepsaanbod, waar de focus ligt op het vergroten van psychische flexibiliteit.