nl

Over Transitiehuis

Verschillende instanties werken samen aan de realisatie van het Transitiehuis. Een team van o.a. psychologen, sociale werkers en criminologen ondersteunt de deelnemers ter plaatse.

Op 18 november 2016 keurde de Federale Overheidsdienst Justitie/Minister van Justitie het masterplan ‘Gevangenissen en internering’ goed. Dit masterplan wil gedetineerden beter laten terugkeren naar én opnieuw doen functioneren in onze maatschappij. Binnen het streven naar een gedifferentieerd detentiebeleid, voorziet dit plan in de oprichting van transitiehuizen. 

Om dit nieuwe detentieproject te realiseren, koos de Federale Overheid voor Sterkhuis, een samenwerkingsverband tussen G4S Care en Exodus Nederland. Vanuit hun expertise stellen zij een team samen om de gedetineerden in het Transitiehuis te begeleiden en ondersteunen. Bovendien werken ze nauw samen met het Gevangeniswezen (het Directoraat-Generaal Penitentiaire Inrichtingen ofwel DG EPI) de dienst detentiebeheer (DDB), het lokale bestuur, de lokale politie en de moedergevangenis, waar het Transitiehuis aan verbonden is. Daarnaast werkt het Transitiehuis samen met verschillende partnergevangenissen van waaruit gedetineerden in een transitiehuis geplaatst kunnen worden. 

Een project van deze omvang vraagt om voldoende wederzijds vertrouwen en transparante communicatie. Tijdens regelmatig structureel overleg geven de verschillende betrokken partijen de inhoud en werking van het Transitiehuis vorm. Dat gebeurt in de vorm van werkgroepen en een stuurgroep op lokaal niveau. Naast de formele overlegmomenten kenmerkt de samenwerking zich door “kort op de bal”-communicatie, voortdurende afstemming en bijsturing.

Vanuit dit opzet opende op 9 september 2019 in Mechelen officieel het eerste transitiehuis van België. Op 27 oktober 2023 opende het Transitiehuis in Gentbrugge.