nl

Visie en aanpak

Het Transitiehuis hanteert drie pijlers om deelnemers te ondersteunen in hun re-integratie: kracht, herstel en verbinding. De aanpak vertrekt vanuit de kracht van de persoon en is gericht op diens herstel. Naast de individuele kracht van mensen staat ook de verbinding tussen mensen centraal. Deze visie vertaalt zich in een houding die alle medewerkers van het Transitiehuis consequent aannemen en uitdragen.

Het gevoel van betekenis te zijn is van onschatbare waarde om ons volwaardig mens te voelen. Zingeving gaat over het hebben en bereiken van waardevolle doelen, de doorleefde ervaring van meerwaarde te zijn en je verbonden te voelen. Elke pijler is erop gericht de deelnemers te ondersteunen om doelen te formuleren en stap voor stap na te streven.

“Van betekenis zijn” kan verschillende vormen aannemen en zit vaak verborgen in kleine zaken. De focus op kracht, herstel en verbinding doet deelnemers ervaren dat ze over vaardigheden beschikken, schade kunnen herstellen en doelen kunnen bereiken. Opnieuw geloven in jezelf en een zinvol leven creëert ruimte om je in te zetten voor anderen en omgekeerd.

Het Transitiehuis vertrekt vanuit een positief mensbeeld. Volgens de krachtgerichte visie beschikken alle mensen over krachten, talenten en hulpbronnen in hun omgeving en zijn ze in staat om te groeien en te veranderen. Deze visie heeft oog voor probleemgebieden en risico’s, maar stelt dat de uiterste grenzen om als persoon te groeien niet bij voorbaat vastliggen. Het Transitiehuis gelooft dat mensen met de gepaste ondersteuning hun krachten en talenten verder kunnen ontwikkelen en inzetten.

De herstelvisie benadert afwijkend gedrag en criminaliteit als een sociaal conflict waarbij steeds verschillende partijen betrokken zijn: de dader, het/de slachtoffer(s), sociaal netwerk en samenleving. Elke interventie heeft oog voor deze vier verbindingen. De deelnemer wordt ondersteund in de erkenning dat hij het slachtoffer, zijn sociaal netwerk én de maatschappij schade heeft berokkend. Dit inzicht kan confronterend zijn, maar biedt de noodzakelijke brandstof om te komen tot persoonlijk herstel én het ondernemen van concrete acties naar anderen om schade te herstellen (slachtoffer vergoeden, herstelbemiddeling opstarten, band met kinderen aanhalen, partner ondersteunen, vrijwilligerswerk doen,…).

De eigen kracht ontwikkelen en komen tot herstel kan de deelnemer niet alleen. Menselijke relaties en dus verbinding zijn daarvoor essentieel. Dat de deelnemers van het Transitiehuis samenleven in groep is daarom van onschatbare waarde. Deelnemers leren samenwerken, problemen oplossen, communiceren, elkaar confronteren, zorgen voor elkaar, omgaan met frustraties en conflicten. Zo is het Transitiehuis meer dan een huis waar ze samen verblijven. Het biedt hen een veilig kader waar ze tijdelijk een thuis vinden. De focus ligt op participatie: deelnemers staan niet alleen in voor hun eigen individuele traject, maar zijn ook verantwoordelijk voor de groep én het project.

Lees meer over deze drie pijlers hier.