nl

Verblijf

Tijdens hun verblijf stomen de deelnemers zich klaar om hun leven en plaats in de maatschappij opnieuw zinvol op te nemen en in te richten. Ze worden ondergedompeld in een breed inhoudelijk aanbod gebaseerd op het kracht- en herstelgericht denkkader.

Een verblijf in het Transitiehuis staat in het teken van alle aspecten die deel uitmaken van het dagelijks leven in de samenleving. Deze aspecten worden op verschillende manieren aangereikt en geëvalueerd. Er zijn duidelijke grenzen waarbinnen de deelnemers hun toekomst opnieuw vorm kunnen geven. Deze grenzen bieden duidelijkheid en veiligheid, maar laten voldoende ruimte om eigen verantwoordelijkheid op te nemen. 

Individuele traject 

In samenspraak met de krachtcoach en de coördinator van het Transitiehuis stelt de deelnemer een weekplanning op. Deze bestaat uit verschillende activiteiten in het teken van re-integratie: zoeken naar een woonst, een opleiding volgen, werk zoeken/gaan werken, hulpverlening, contacten onderhouden met het sociaal netwerk, vrije tijd etc. De activiteiten vormen zo een vertaling van de individuele doelstellingen uit het plaatsingsplan. Activiteiten buiten het Transitiehuis worden gradueel opgebouwd: stapsgewijs krijgt de re-integratie meer vorm in de samenleving.

Verschillende betrokkenen volgen de activiteiten en het gedrag van de deelnemer nauwgezet op. Dat gebeurt in de eerste plaats door de kracht- en leefcoach en de coördinator van het Transitiehuis. Daarnaast zijn ook een psychosociale dienstmedewerker en directie van de gevangenis nauw bij het voortgangsproces betrokken.

Groepsproces

De deelnemers van het Transitiehuis vormen samen een groep. En dat is van onschatbare waarde. Samen met de deelnemers werkt het Transitiehuis aan een sfeer waar open, eerlijke en respectvolle communicatie de norm is. 

Deelnemers gaan respectvol om met elkaar, hebben aandacht voor elkaars welzijn en leren conflicten op een constructieve manier oplossen. Rekening houden met elkaar houdt ook in de eigen behoeften soms uit te stellen en te denken en handelen in functie van het collectief. Deelnemers leven intensief met elkaar samen, helpen elkaar, bieden elkaar een luisterend oor, gunnen elkaar successen en leven mee in moeilijke momenten.

Om het groepsproces en de gedeelde verantwoordelijkheid te stimuleren, organiseert het Transitiehuis tweewekelijks een deelnemersvergadering. Alle deelnemers zijn hier verplicht op aanwezig. Tijdens dit groepsmoment bespreken de deelnemers en coaches het reilen en zeilen in het Transitiehuis en kunnen de deelnemers hun eigen talenten in de kijker zetten. 

Daarnaast buigen ze zich over een inhoudelijk thema: budgetbeheer, leren solliciteren, grenzen, assertiviteit, herstel, slachtofferschap, relaties en seksualiteit, vaderschap of eender welk onderwerp waar de deelnemers meer over willen/kunnen leren. Indien zinvol nodigt het Transitiehuis externe partnerorganisaties uit om inzichten en hulp te bieden.

Daarnaast organiseert het Transitiehuis regelmatig begeleide groepsactiviteiten buiten het huis zoals sport, cultuur, e.d.

Momenteel beperkt de coronapandemie uiteraard ook het Transitiehuis in het organiseren van groepsgerichte activiteiten. De werking van het Transitiehuis houdt strikt rekening met de geldende maatregelen en is steeds gericht op de veiligheid van deelnemers en personeel.

Internet, GSM, budgetbeheer

Zoals opgenomen in het huishoudelijk reglement van het Transitiehuis hebben deelnemers recht op toegang tot internet, telefonie en eigen beheer van middelen.

In de groeiende digitale maatschappij zijn telefonie en internet een essentiële voorwaarde om zich te vormen, te ontplooien en als mens te evolueren. Niet alleen voor wie zoekt naar een opleiding, werk of een woning, maar ook voor wie contact wil onderhouden met familie en vrienden. Gebruik kunnen maken van internet en telefonie zorgt ervoor dat de deelnemers volwaardig deel uitmaken van de maatschappij. Daarom hebben deelnemers een vrije toegang tot internet en mogen ze hun GSM altijd bij zich hebben. Wie geen GSM heeft, kan altijd gebruik maken van de telefoon van het Transitiehuis.

Om de zelfredzaamheid op alle vlakken te bevorderen hebben de deelnemers van het transitiehuis ook hun financiën in eigen beheer. Mits intensieve begeleiding van de krachtcoach en indien nodig met externe ondersteuning, leren deelnemers op een verantwoorde manier omgaan met hun financiële middelen, inclusief de afbetaling van eventuele boetes en schadevergoedingen. Deelnemers die geen bankrekening hebben, stellen dit in de eerste week van hun verblijf op orde samen met hun krachtcoach. 

Verslaggeving

De krachtcoach stelt maandelijks, onder de verantwoordelijkheid van de coördinator, een verslag op over het trajectverloop van de deelnemer. Dat bezorgt hij aan de gevangenis die het detentiedossier beheert. Ook bespreekt hij het verslag in alle transparantie met de deelnemer.

Het plaatsingsverslag omschrijft:

  • Het proces van de deelnemer met betrekking tot het kracht-, herstel- en groepsgericht werken.
  • De verworven inzichten en ondernomen acties op vlak van alle levensdomeinen.
  • Het verloop van de in het plaatsingsplan omschreven activiteiten en het verloop van UV/PV.
  • De naleving van de bepalingen van het huishoudelijk reglement.
  • Eventuele moeilijkheden.
  • De naleving van de bijzondere voorwaarden.
  • Een weergave van de momenten waarop de deelnemer het Transitiehuis verlaten heeft en met welk doel.